Tên nhà trường: TRƯỜNG THPT THU XÀ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C1
CC
-x- --- --- --- C6
Toán
Tiết 2 C1
Toán
-x- --- --- --- C1
TC. Toán
Tiết 3 --- -x- --- --- --- C1
Toán
Tiết 4 C6
TC. Toán
-x- C6
Toán
--- --- C1
HĐNG
Tiết 5 C6
Toán
-x- C1
Toán
--- --- C1
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- -x- -x- --- C7
Văn
B1
TC. Văn
Tiết 2 --- -x- -x- --- --- C7
Văn
Tiết 3 --- -x- -x- --- B2
TC. Văn
---
Tiết 4 --- -x- -x- C7
Văn
--- ---
Tiết 5 --- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C. Thuyên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B3
CC
--- -x- B3
TC. Toán
B3
Toán
B3
Toán
Tiết 2 B3
Toán
--- -x- C7
Toán
--- ---
Tiết 3 --- --- -x- --- C7
Toán
C7
Toán
Tiết 4 --- --- -x- --- C7
TC. Toán
B3
HĐNG
Tiết 5 --- --- -x- --- --- B3
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C. Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A3
CC
--- C9
Anh
A3
TC. Anh
--- A4
Anh
Tiết 2 A4
Anh
--- C9
TC. Anh
A4
Anh
--- A3
Anh
Tiết 3 A3
Anh
--- --- --- --- C9
Anh
Tiết 4 --- --- A4
TC. Anh
A3
Anh
--- A3
HĐNG
Tiết 5 --- --- --- C9
Anh
--- A3
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Cần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- A4
QP
--- C7
QP
--- ---
Tiết 2 --- A3
QP
--- A2
QP
--- ---
Tiết 3 --- C6
QP
--- C9
QP
--- ---
Tiết 4 --- A1
QP
--- --- --- ---
Tiết 5 --- C8
QP
--- C5
QP
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
D. Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- B7
Văn
B8
TC. Văn
B7
Văn
--- -x-
Tiết 3 --- A2
TC. Văn
B4
TC. Văn
B7
TC. Văn
--- -x-
Tiết 4 --- B8
Văn
B8
Văn
A4
TC. Văn
--- -x-
Tiết 5 --- A1
TC. Văn
B7
Văn
B8
Văn
--- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Diện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B2
Hoá
C8
Hoá
--- B2
Hoá
---
Tiết 2 --- B1
Hoá
B3
Hoá
--- C9
TC. Hoá
---
Tiết 3 --- --- B1
Hoá
--- C8
Hoá
---
Tiết 4 --- B3
Hoá
--- --- C9
Hoá
---
Tiết 5 --- --- C9
Hoá
--- C8
TC. Hoá
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C3
CC
-x- -x- --- --- C3
Văn
Tiết 2 --- -x- -x- --- ---
Tiết 3 C3
Văn
-x- -x- C2
Văn
C2
Văn
A1
Văn
Tiết 4 C2
Văn
-x- -x- --- A1
Văn
C3
HĐNG
Tiết 5 -x- -x- A1
Văn
C3
Văn
C3
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Giang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- A4

A4

--- -x-
Tiết 2 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 3 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 4 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 5 --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
H. Trương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B3
Tin
B2
Tin
-x- -x- ---
Tiết 2 B2
Tin
B4
Tin
A8
Tin
-x- -x- ---
Tiết 3 B3
Tin
A5
Tin
A7
Tin
-x- -x- ---
Tiết 4 A7
Tin
A8
Tin
A6
Tin
-x- -x- ---
Tiết 5 A5
Tin
A6
Tin
B4
Tin
-x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
H.Trâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B4
Toán
B4
Toán
B4
TC. Toán
-x- -x-
Tiết 2 --- B5
TC. Toán
B5
Toán
--- -x- -x-
Tiết 3 --- B5
Toán
--- B5
Toán
-x- -x-
Tiết 4 --- --- --- B4
Toán
-x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hiên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- A3
TC. Hoá
--- -x- -x-
Tiết 2 --- --- --- --- -x- -x-
Tiết 3 --- --- A4
TC. Hoá
--- -x- -x-
Tiết 4 --- --- A1
TC. Hoá
--- -x- -x-
Tiết 5 --- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hiền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B1
TC. Toán
-x- B2
Toán
--- -x-
Tiết 2 --- B2
Toán
-x- C9
Toán
B2
Toán
-x-
Tiết 3 --- --- -x- --- B1
Toán
-x-
Tiết 4 --- C9
Toán
-x- C9
TC. Toán
B2
TC. Toán
-x-
Tiết 5 --- B1
Toán
-x- B1
Toán
C9
Toán
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hoa (S)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A8
CC
--- --- C6
Sinh
--- A7
Sinh
Tiết 2 C3
Sinh
--- --- C3
Sinh
--- A8
Sinh
Tiết 3 --- --- --- A4
Sinh
--- C6
Sinh
Tiết 4 C4
Sinh
--- --- C4
Sinh
--- A8
HĐNG
Tiết 5 A1
Sinh
--- --- A3
Sinh
--- A8
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hoa (V)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B1
CC
C9
Văn
-x- -x- C9
Văn
C9
Văn
Tiết 2 B1
Văn
-x- -x- B1
Văn
B5
Văn
Tiết 3 --- --- -x- -x- --- B1
Văn
Tiết 4 --- B5
TC. Văn
-x- -x- B5
Văn
B1
HĐNG
Tiết 5 --- B5
Văn
-x- -x- --- B1
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Huyền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- B3
Sử
A4
Sử
B2
GDCD
A4
Sử
-x-
Tiết 3 -x- A8
Sử
B5
Sử
A6
Sử
B4
Sử
-x-
Tiết 4 -x- A5
Sử
A5
Sử
A8
Sử
B3
GDCD
-x-
Tiết 5 -x- A7
Sử
B1
GDCD
A7
Sử
A6
Sử
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hy
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B6
CC
-x- -x- --- B6
TC. Văn
A2
Văn
Tiết 2 A2
Văn
-x- -x- --- B6
Văn
A4
Văn
Tiết 3 --- -x- -x- --- --- B6
Văn
Tiết 4 A4
Văn
-x- -x- --- A4
Văn
B6
HĐNG
Tiết 5 B6
Văn
-x- -x- --- A2
Văn
B6
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hạnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- --- --- A7
Văn
B3
Văn
---
Tiết 3 --- A7
TC. Văn
B2
Văn
B4
Văn
B3
TC. Văn
---
Tiết 4 --- B4
Văn
B3
Văn
B2
Văn
B4
Văn
---
Tiết 5 --- B2
Văn
A7
Văn
B3
Văn
A7
Văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- A5
Văn
A5
Văn
A5
Văn
---
Tiết 2 --- --- C8
Văn
--- C8
Văn
---
Tiết 3 --- --- A5
TC. Văn
C6
Văn
---
Tiết 4 --- --- --- C8
Văn
---
Tiết 5 --- --- C6
Văn
C6
Văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hằng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- --- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- --- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
L.Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- B4
Hoá
---
Tiết 2 --- --- --- --- B5
Hoá
---
Tiết 3 B4
Hoá
--- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 B5
Hoá
--- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Lai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B6
Toán
-x- B8
Toán
--- -x-
Tiết 2 --- --- B7
Toán
B6
TC. Toán
--- -x-
Tiết 3 --- B8
Toán
B8
Toán
B8
TC. Toán
--- -x-
Tiết 4 --- B7
Toán
--- B7
Toán
--- -x-
Tiết 5 --- B7
TC. Toán
B6
Toán
B6
Toán
--- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Loan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C5
Anh
-x- C5
Anh
C6
Anh
-x-
Tiết 2 --- C6
Anh
-x- B1
TC. Anh
--- -x-
Tiết 3 --- B1
Anh
-x- C6
Anh
C5
Anh
-x-
Tiết 4 --- --- -x- B1
Anh
B1
Anh
-x-
Tiết 5 --- C6
TC. Anh
-x- --- C5
TC. Anh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Lâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C8
Tin
C7
Tin
-x- -x- ---
Tiết 2 A1
Tin
C7
Tin
A1
Tin
-x- -x- ---
Tiết 3 A2
Tin
A4
Tin
A2
Tin
-x- -x- ---
Tiết 4 C9
Tin
A4
Tin
A3
Tin
-x- -x- ---
Tiết 5 A3
Tin
C9
Tin
C8
Tin
-x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B5
CC
--- --- C9
CN
--- B8
CN
Tiết 2 B5
CN
--- --- B5
CN
--- C6
CN
Tiết 3 C4
CN
--- --- C7
CN
--- ---
Tiết 4 --- --- --- B8
CN
--- B5
HĐNG
Tiết 5 C5
CN
--- --- C8
CN
--- B5
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
M. Tâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A7
CC
--- B1
CN
--- --- C2

Tiết 2 A7

--- B6
CN
--- --- A7

Tiết 3 B1
CN
--- C2

--- --- B2
CN
Tiết 4 B6
CN
--- B2
CN
--- --- A7
HĐNG
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- A7
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
M.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A4
CC
--- --- --- --- A3
Toán
Tiết 2 --- A4
Toán
--- --- --- A5
Toán
Tiết 3 A5
Toán
--- --- --- --- A4
Toán
Tiết 4 A3
Toán
A3
Toán
--- --- --- A4
HĐNG
Tiết 5 A4
Toán
A5
Toán
--- --- --- A4
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Minh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C4
Toán
C4
Toán
C4
Toán
--- -x-
Tiết 2 --- C3
Toán
--- --- --- -x-
Tiết 3 --- --- C3
Toán
C3
Toán
--- -x-
Tiết 4 --- --- C4
TC. Toán
C3
TC. Toán
--- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
N. Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B8
CC
-x- A7
CN
--- A6
Sinh
-x-
Tiết 2 --- -x- --- --- B7
Sinh
---
Tiết 3 B8
Sinh
-x- B6
Sinh
--- --- ---
Tiết 4 A8
CN
-x- B5
Sinh
--- --- B8
HĐNG
Tiết 5 A7
CN
-x- A8
CN
--- --- B8
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Nghĩa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- B5

--- B1
TC. Lí
---
Tiết 2 --- --- C4

--- C4

---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 B5

--- B1

--- --- ---
Tiết 5 B1

--- B5
TC. Lí
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C4
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 A8
Văn
-x- C1
Văn
--- --- C4
Văn
Tiết 3 --- -x- --- A8
Văn
---
Tiết 4 C1
Văn
-x- A8
Văn
C1
Văn
--- C4
HĐNG
Tiết 5 C4
Văn
-x- C4
Văn
--- C4
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Nhung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C5
CC
-x- C1
Hoá
--- --- C1
Hoá
Tiết 2 --- -x- C2
Hoá
--- --- C5
Hoá
Tiết 3 C2
TC. Hoá
-x- --- --- A5
Hoá
C2
Hoá
Tiết 4 A5
TC. Hoá
-x- C5
Hoá
--- C5
HĐNG
Tiết 5 --- -x- C5
TC. Hoá
--- C1
TC. Hoá
C5
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
P.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- C5
Sử
C8
GDCD
C3
GDCD
C4
Sử
Tiết 2 -x- -x- C6
GDCD
C5
GDCD
C6
Sử
B1
Sử
Tiết 3 -x- -x- C9
GDCD
B2
Sử
C1
GDCD
C3
Sử
Tiết 4 -x- -x- --- --- C2
GDCD
---
Tiết 5 -x- -x- C7
GDCD
C4
GDCD
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Phương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Q. Trâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- A6
TC. Anh
B5
Anh
B5
Anh
B5
Anh
Tiết 2 -x- -x- --- A6
Anh
--- B6
Anh
Tiết 3 -x- -x- A5
Anh
B6
Anh
A6
Anh
A6
Anh
Tiết 4 -x- -x- B6
Anh
B5
TC. Anh
B6
TC. Anh
---
Tiết 5 -x- -x- A5
TC. Anh
A5
Anh
A5
Anh
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Quân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A2
CC
--- --- --- A2

-x-
Tiết 2 A6

--- --- --- A6

-x-
Tiết 3 --- --- --- --- C3

A2

Tiết 4 C3

--- --- --- --- A2
HĐNG
Tiết 5 --- --- --- --- --- A2
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C1
TC. Anh
C2
TC. Anh
A8
Anh
C2
Anh
-x-
Tiết 2 --- C1
Anh
A7
Anh
C1
Anh
A7
Anh
-x-
Tiết 3 --- C2
Anh
A8
Anh
A8
TC. Anh
-x-
Tiết 4 --- A7
Anh
C2
Anh
A7
TC. Anh
A8
Anh
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B4
CC
A5

--- --- --- B4

Tiết 2 B8

B6

--- --- --- ---
Tiết 3 B6

B4
TC. Lí
--- --- --- A5

Tiết 4 --- B6
TC. Lí
--- --- --- B4
HĐNG
Tiết 5 B4

B8

--- --- --- B4
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Thảo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- B7
Hoá
B7
Hoá
B6
Hoá
-x- -x-
Tiết 2 -x- --- C7
Hoá
B8
Hoá
-x- -x-
Tiết 3 -x- C7
Hoá
C6
TC. Hoá
--- -x- -x-
Tiết 4 -x- C6
Hoá
C7
TC. Hoá
C6
Hoá
-x- -x-
Tiết 5 -x- B6
Hoá
B8
Hoá
--- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Trương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- C3
Tin
B7
Tin
-x-
Tiết 2 C4
Tin
-x- -x- C2
Tin
C1
Tin
---
Tiết 3 C1
Tin
-x- -x- C4
Tin
B6
Tin
---
Tiết 4 B8
Tin
-x- -x- B6
Tin
B8
Tin
---
Tiết 5 C3
Tin
-x- -x- B7
Tin
C2
Tin
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B2
CC
--- B6
Địa
--- --- B7
Địa
Tiết 2 B4
Địa
--- B1
Địa
--- --- B3
Địa
Tiết 3 C8
Địa
--- C7
Địa
--- --- B5
Địa
Tiết 4 C7
Địa
--- C8
Địa
--- --- B2
HĐNG
Tiết 5 B8
Địa
--- B2
Địa
--- --- B2
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Tâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C8
CC
C7
TC. Anh
-x- -x- -x- C7
Anh
Tiết 2 B7
Anh
C8
TC. Anh
-x- -x- -x- B7
Anh
Tiết 3 C7
Anh
B7
Anh
-x- -x- -x- C8
Anh
Tiết 4 --- C8
Anh
-x- -x- -x- C8
HĐNG
Tiết 5 C8
Anh
C7
Anh
-x- -x- -x- C8
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- A2
Anh
B3
Anh
A1
TC. Anh
--- A1
Anh
Tiết 2 --- A1
Anh
--- A1
Anh
--- B4
Anh
Tiết 3 --- B3
Anh
B3
TC. Anh
B3
Anh
--- ---
Tiết 4 --- A2
TC. Anh
B4
Anh
A2
Anh
--- ---
Tiết 5 --- B4
TC. Anh
A2
Anh
B4
Anh
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B8
Anh
B8
Anh
-x- C4
Anh
-x-
Tiết 2 --- C4
Anh
B2
Anh
-x- B8
TC. Anh
-x-
Tiết 3 --- C3
TC. Anh
C4
Anh
-x- B8
Anh
-x-
Tiết 4 B2
Anh
B2
Anh
B7
TC. Anh
-x- C3
Anh
-x-
Tiết 5 B2
TC. Anh
C3
Anh
C3
Anh
-x- C4
TC. Anh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A5
CC
A3
CN
--- --- --- A6
CN
Tiết 2 A5
CN
A5
CN
--- --- --- C8
Sinh
Tiết 3 A4
CN
C8
Sinh
--- --- --- A3
CN
Tiết 4 A6
CN
C7
Sinh
--- --- --- A5
HĐNG
Tiết 5 C7
Sinh
A4
CN
--- --- --- A5
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thuỷ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- A8
Toán
--- --- A1
TC. Toán
-x-
Tiết 2 --- --- --- A5
TC. Toán
-x-
Tiết 3 --- A1
Toán
--- --- A1
Toán
-x-
Tiết 4 A1
Toán
--- --- --- --- -x-
Tiết 5 A8
Toán
--- --- --- A8
TC. Toán
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- C5
Văn
C5
Văn
--- C5
Văn
---
Tiết 3 A8
TC. Văn
A6
Văn
--- A3
TC. Văn
---
Tiết 4 --- A6
TC. Văn
--- --- A6
Văn
---
Tiết 5 A6
Văn
A3
Văn
A3
Văn
--- A3
Văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thư
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- --- -x- -x- -x- B2
Sinh
Tiết 3 -x- --- -x- -x- -x- B4
Sinh
Tiết 4 -x- B1
Sinh
-x- -x- -x- ---
Tiết 5 -x- B3
Sinh
-x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C3
QP
--- --- --- ---
Tiết 2 --- C2
QP
--- --- --- ---
Tiết 3 --- C4
QP
--- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- C1
QP
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thắm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- C1
Sinh
C1
Sinh
---
Tiết 2 --- --- --- --- C2
Sinh
---
Tiết 3 --- --- --- A2
CN
--- ---
Tiết 4 --- --- --- A1
CN
A2
CN
---
Tiết 5 --- --- --- C2
Sinh
A1
CN
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 C6
Tin
-x- -x- B1
Tin
B5
Tin
-x-
Tiết 4 B1
Tin
-x- -x- C5
Tin
C5
Tin
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- B5
Tin
C6
Tin
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tiến
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- -x- --- B3

--- ---
Tiết 3 B2

-x- A3

A3

--- ---
Tiết 4 B3

-x- C3
CN
--- --- ---
Tiết 5 C1
CN
-x- C2
CN
B2

--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- A8
Hoá
A7
Hoá
-x- A8
TC. Hoá
Tiết 2 --- --- A6
Hoá
A8
Hoá
-x- A2
TC. Hoá
Tiết 3 --- --- --- A7
TC. Hoá
-x- A7
Hoá
Tiết 4 --- --- A2
Hoá
A6
Hoá
-x- ---
Tiết 5 --- --- A6
TC. Hoá
A2
Hoá
-x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- A7
GDCD
A1
Sử
A2
GDCD
A8
GDCD
-x-
Tiết 2 -x- A2
Sử
A5
GDCD
A3
Sử
A3
Sử
-x-
Tiết 3 -x- --- A6
GDCD
A1
Sử
A2
Sử
-x-
Tiết 4 -x- C1
Sử
--- C2
Sử
A3
GDCD
-x-
Tiết 5 -x- --- A1
GDCD
A4
GDCD
--- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trường
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C6
CC
--- --- --- --- ---
Tiết 2 C6

--- --- C6

--- ---
Tiết 3 --- --- --- -x- --- A8

Tiết 4 -x- --- --- --- --- C6
HĐNG
Tiết 5 --- --- --- A8

--- C6
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trọng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C2
CC
C2
TC. Toán
-x- --- --- C5
Toán
Tiết 2 C2
Toán
--- -x- --- --- C2
Toán
Tiết 3 C5
Toán
C5
Toán
-x- --- --- ---
Tiết 4 --- C2
Toán
-x- --- --- C2
HĐNG
Tiết 5 --- C5
TC. Toán
-x- --- --- C2
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- A6
QP
--- B1
QP
--- ---
Tiết 2 --- A7
QP
--- A5
QP
--- ---
Tiết 3 --- B2
QP
--- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- B3
QP
--- ---
Tiết 5 --- A8
QP
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tốn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Uyển
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C9
CC
-x- --- -x- --- A5
Sinh
Tiết 2 C5
Sinh
-x- --- -x- --- C9
Sinh
Tiết 3 C9
Sinh
-x- --- -x- --- C5
Sinh
Tiết 4 --- -x- --- -x- --- C9
HĐNG
Tiết 5 A2
Sinh
-x- --- -x- --- C9
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
V. Thuyên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B5
QP
--- B7
QP
--- ---
Tiết 2 --- B8
QP
--- B4
QP
--- ---
Tiết 3 --- B6
QP
--- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
V. Trung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- --- --- C2
Địa
A7
Địa
-x-
Tiết 2 -x- A6
Địa
--- C4
Địa
A8
Địa
-x-
Tiết 3 -x- C1
Địa
--- --- C4
Địa
-x-
Tiết 4 -x- C3
Địa
--- A5
Địa
C1
Địa
-x-
Tiết 5 -x- C2
Địa
--- C3
Địa
--- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Vi (S)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B7
CC
--- --- --- B8
Sử
B6
Sử
Tiết 2 B6
GDCD
--- --- --- B4
GDCD
---
Tiết 3 B5
GDCD
--- --- --- B7
GDCD
B8
GDCD
Tiết 4 B7
Sử
--- --- --- C8
Sử
B7
HĐNG
Tiết 5 C9
Sử
--- --- --- C7
Sử
B7
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Viên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C6
Địa
C6
Địa
--- C5
Địa
---
Tiết 2 --- --- A3
Địa
--- A1
Địa
---
Tiết 3 --- C9
Địa
--- --- C9
Địa
---
Tiết 4 --- C5
Địa
--- --- --- ---
Tiết 5 --- A2
Địa
--- --- A4
Địa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Việt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- A1
Hoá
C3
TC. Hoá
--- A3
Hoá
-x-
Tiết 2 --- --- C3
Hoá
--- C3
Hoá
-x-
Tiết 3 --- A3
Hoá
A1
Hoá
--- A4
Hoá
-x-
Tiết 4 --- C4
Hoá
--- --- C4
Hoá
-x-
Tiết 5 --- C4
TC. Hoá
A4
Hoá
--- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Vy (T)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A6
CC
-x- -x- A6
Toán
--- C8
Toán
Tiết 2 C8
Toán
-x- -x- C8
Toán
--- A6
Toán
Tiết 3 A6
Toán
-x- -x- C8
TC. Toán
--- ---
Tiết 4 --- -x- -x- --- --- A6
HĐNG
Tiết 5 --- -x- -x- A6
TC. Toán
--- A6
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Văn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- -x- A2
TC. Toán
-x- A4
TC. Toán
-x-
Tiết 2 A3
TC. Toán
-x- A2
Toán
-x- A2
Toán
-x-
Tiết 3 A7
Toán
-x- --- -x- A7
Toán
-x-
Tiết 4 A2
Toán
-x- A7
Toán
-x- A7
TC. Toán
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Vỹ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- C1

-x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- C1

-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
X.Thảo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C7
CC
--- --- --- C8

B2
TC. Lí
Tiết 2 C7

--- --- --- C7

B8
TC. Lí
Tiết 3 B7
TC. Lí
--- --- --- --- B3
TC. Lí
Tiết 4 C8

--- --- --- B7

C7
HĐNG
Tiết 5 B7

--- --- --- --- C7
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Yến
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A1
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 C9

--- B4
CN
--- --- A1

Tiết 3 A1

--- B7
CN
--- --- B7
CN
Tiết 4 B4
CN
--- C9

--- --- A1
HĐNG
Tiết 5 B3
CN
--- B3
CN
--- --- A1
SHL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Đồng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- C5

-x- -x-
Tiết 4 C5

-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh