Tên nhà trường: TRƯỜNG THPT THU XÀ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
Thuỷ
TD
V. Thuyên
-x- -x- -x- -x-
Tiết 2 PĐ Lí
Yến
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Anh
T. Vân
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Văn
Dung
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Hy
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 PĐ Toán
Văn
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Lí
Tiến
TD
V. Thuyên
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
T. Vân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
C. Vân
-x- TD
V. Thuyên
-x- -x- -x-
Tiết 2 PĐ Văn
Hạnh
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Toán
M.Thành
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Lí
Tiến
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Lí
Giang
-x- -x- -x- TD
Phương
-x-
Tiết 2 PĐ Anh
C. Vân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Văn
Hy
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Toán
M.Thành
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 TD
Phương
-x- -x- -x- PĐ Văn
Hải
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Toán
M.Thành
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
T. Linh
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
M. Tâm
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 3 TD
Phương
-x- -x- -x- PĐ Văn
Thông
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- PĐ Toán
Vy (T)
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- PĐ Toán
Văn
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
M. Tâm
-x-
Tiết 3 -x- -x- TD
V. Thuyên
-x- PĐ Văn
Hạnh
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- PĐ Anh

-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- PĐ Văn
Hạnh
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
T. Linh
-x-
Tiết 3 TD
V. Thuyên
-x- -x- -x- PĐ Anh

-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- PĐ Toán
Thuỷ
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Hoá
Diện
TD
Thương
-x- -x- Nghề
H. Trương
-x-
Tiết 2 PĐ Văn
Hoa (V)
-x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Anh
Loan
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Toán
Hiền
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn

-x- -x- -x- PĐ Toán
Hiền
-x-
Tiết 2 Nghề
Lâm
-x- -x- -x- PĐ Hoá
Trang
-x-
Tiết 3 TD
Thương
-x- -x- PĐ Anh
T. Diễm
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Hạnh
-x- TD
Thương
-x- PĐ Hoá
Trang
-x-
Tiết 2 Nghề
T. Trương
-x- -x- PĐ Anh
T. Vân
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- PĐ Toán
C. Thuyên
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
T. Vân
-x- -x- -x- PĐ Hoá
L.Hương
-x-
Tiết 2 Nghề
Quân
-x- -x- -x- PĐ Văn
D. Linh
-x-
Tiết 3 -x- TD
Thương
-x- PĐ Toán
H.Trâm
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Nghề
Trường
TD
Phương
-x- -x- PĐ Toán
H.Trâm
-x-
Tiết 2 -x- -x- PĐ Hoá
L.Hương
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 4 PĐ Văn
Hoa (V)
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Nghề
Thắm
-x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Hoá
Việt
-x-
Tiết 3 TD
Phương
-x- -x- PĐ Toán
Lai
-x-
Tiết 4 PĐ Văn
Hy
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
D. Linh
-x- TD
Phương
-x- PĐ Hoá
T. Thảo
-x-
Tiết 2 Nghề
Uyển
-x- -x- PĐ Toán
Lai
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- PĐ Anh
T. Tâm
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
T. Diễm
-x- -x- -x- PĐ Toán
Lai
-x-
Tiết 2 Nghề
D. Linh
-x- -x- -x- PĐ Hoá
Nhung
-x-
Tiết 3 -x- TD
Phương
-x- PĐ Văn
D. Linh
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh

TD
Tân
-x- -x- PĐ Toán
A.Tuyết
-x-
Tiết 2 PĐ Anh

-x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Văn
Nguyện
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Dung
-x- -x- -x- PĐ Toán
Trọng
-x-
Tiết 2 PĐ Văn
Dung
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Anh

TD
Tân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh

-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
Minh
-x- TD
Tân
-x- PĐ Văn
Dung
-x-
Tiết 2 -x- -x- PĐ Văn
Dung
-x-
Tiết 3 PĐ Anh
T. Diễm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
T. Diễm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Nguyện
-x- -x- -x- PĐ Anh
T. Diễm
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Anh
T. Diễm
-x-
Tiết 3 PĐ Toán
Minh
-x- TD
Tân
-x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
Loan
TD
Cần
-x- -x- PĐ Văn
Thông
-x-
Tiết 2 PĐ Anh
Loan
-x- -x- PĐ Văn
Thông
-x-
Tiết 3 PĐ Toán
Trọng
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
A.Tuyết
-x- -x- -x- PĐ Anh
Loan
-x-
Tiết 2 PĐ Toán
A.Tuyết
-x- -x- -x- PĐ Văn
Hải
-x-
Tiết 3 PĐ Văn
Hải
TD
Cần
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
Loan
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
T. Tâm
-x- TD
Cần
-x- PĐ Toán
C. Thuyên
-x-
Tiết 2 PĐ Anh
T. Tâm
-x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Văn

-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Văn

-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Hải
-x- TD
Anh
-x- PĐ Toán
Vy (T)
-x-
Tiết 2 PĐ Văn
Hải
-x- -x- PĐ Toán
Vy (T)
-x-
Tiết 3 PĐ Anh
T. Tâm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
T. Tâm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
Hiền
-x- -x- -x- PĐ Văn
Hoa (V)
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Văn
Hoa (V)
-x-
Tiết 3 PĐ Anh
C. Vân
-x- TD
Anh
-x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
C. Vân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Nhung
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Nhung
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
Vỹ
PĐ Sinh
Thắm
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
Vỹ
PĐ Sinh
Thắm
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Hoa (S)
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Hoa (S)
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Việt
PĐ Lí
Quân
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Việt
PĐ Lí
Quân
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Thanh
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Thanh
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
T. Thảo
PĐ Lí
Trường
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
T. Thảo
PĐ Lí
Trường
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
X.Thảo
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
X.Thảo
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Diện
PĐ Sinh
Uyển
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Diện
PĐ Sinh
Uyển
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ GDCD
Vi (S)
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Trúc
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
V. Trung
PĐ Địa
V. Trung
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Trúc
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
V. Trung
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ GDCD
Vi (S)
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Trúc
PĐ Sử
Trúc
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
V. Trung
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
T. Tuyết
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
PĐ GDCD
Vi (S)
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
T. Tuyết
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ GDCD
Trúc
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
T. Tuyết
PĐ Địa
T. Tuyết
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
Viên
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
Viên
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Vi (S)
PĐ GDCD
P.Anh
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Vi (S)
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
Thuỷ
TD
V. Thuyên
-x- -x- -x- -x-
Tiết 2 PĐ Lí
Yến
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Anh
T. Vân
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Văn
Dung
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Hy
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 PĐ Toán
Văn
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Lí
Tiến
TD
V. Thuyên
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
T. Vân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
C. Vân
-x- TD
V. Thuyên
-x- -x- -x-
Tiết 2 PĐ Văn
Hạnh
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Toán
M.Thành
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Lí
Tiến
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Lí
Giang
-x- -x- -x- TD
Phương
-x-
Tiết 2 PĐ Anh
C. Vân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Văn
Hy
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Toán
M.Thành
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 TD
Phương
-x- -x- -x- PĐ Văn
Hải
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Toán
M.Thành
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
T. Linh
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
M. Tâm
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 3 TD
Phương
-x- -x- -x- PĐ Văn
Thông
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- PĐ Toán
Vy (T)
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- PĐ Toán
Văn
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
M. Tâm
-x-
Tiết 3 -x- -x- TD
V. Thuyên
-x- PĐ Văn
Hạnh
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- PĐ Anh

-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- PĐ Văn
Hạnh
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
T. Linh
-x-
Tiết 3 TD
V. Thuyên
-x- -x- -x- PĐ Anh

-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- PĐ Toán
Thuỷ
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Hoá
Diện
TD
Thương
-x- -x- Nghề
H. Trương
-x-
Tiết 2 PĐ Văn
Hoa (V)
-x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Anh
Loan
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Toán
Hiền
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn

-x- -x- -x- PĐ Toán
Hiền
-x-
Tiết 2 Nghề
Lâm
-x- -x- -x- PĐ Hoá
Trang
-x-
Tiết 3 TD
Thương
-x- -x- PĐ Anh
T. Diễm
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Hạnh
-x- TD
Thương
-x- PĐ Hoá
Trang
-x-
Tiết 2 Nghề
T. Trương
-x- -x- PĐ Anh
T. Vân
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- PĐ Toán
C. Thuyên
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
T. Vân
-x- -x- -x- PĐ Hoá
L.Hương
-x-
Tiết 2 Nghề
Quân
-x- -x- -x- PĐ Văn
D. Linh
-x-
Tiết 3 -x- TD
Thương
-x- PĐ Toán
H.Trâm
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Nghề
Trường
TD
Phương
-x- -x- PĐ Toán
H.Trâm
-x-
Tiết 2 -x- -x- PĐ Hoá
L.Hương
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 4 PĐ Văn
Hoa (V)
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Nghề
Thắm
-x- -x- -x- PĐ Anh
Q. Trâm
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Hoá
Việt
-x-
Tiết 3 TD
Phương
-x- -x- PĐ Toán
Lai
-x-
Tiết 4 PĐ Văn
Hy
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
D. Linh
-x- TD
Phương
-x- PĐ Hoá
T. Thảo
-x-
Tiết 2 Nghề
Uyển
-x- -x- PĐ Toán
Lai
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- PĐ Anh
T. Tâm
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
T. Diễm
-x- -x- -x- PĐ Toán
Lai
-x-
Tiết 2 Nghề
D. Linh
-x- -x- -x- PĐ Hoá
Nhung
-x-
Tiết 3 -x- TD
Phương
-x- PĐ Văn
D. Linh
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh

TD
Tân
-x- -x- PĐ Toán
A.Tuyết
-x-
Tiết 2 PĐ Anh

-x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Văn
Nguyện
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Dung
-x- -x- -x- PĐ Toán
Trọng
-x-
Tiết 2 PĐ Văn
Dung
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Anh

TD
Tân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh

-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
Minh
-x- TD
Tân
-x- PĐ Văn
Dung
-x-
Tiết 2 -x- -x- PĐ Văn
Dung
-x-
Tiết 3 PĐ Anh
T. Diễm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
T. Diễm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Nguyện
-x- -x- -x- PĐ Anh
T. Diễm
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Anh
T. Diễm
-x-
Tiết 3 PĐ Toán
Minh
-x- TD
Tân
-x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
Loan
TD
Cần
-x- -x- PĐ Văn
Thông
-x-
Tiết 2 PĐ Anh
Loan
-x- -x- PĐ Văn
Thông
-x-
Tiết 3 PĐ Toán
Trọng
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
A.Tuyết
-x- -x- -x- PĐ Anh
Loan
-x-
Tiết 2 PĐ Toán
A.Tuyết
-x- -x- -x- PĐ Văn
Hải
-x-
Tiết 3 PĐ Văn
Hải
TD
Cần
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
Loan
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Anh
T. Tâm
-x- TD
Cần
-x- PĐ Toán
C. Thuyên
-x-
Tiết 2 PĐ Anh
T. Tâm
-x- -x- -x-
Tiết 3 PĐ Văn

-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Văn

-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Văn
Hải
-x- TD
Anh
-x- PĐ Toán
Vy (T)
-x-
Tiết 2 PĐ Văn
Hải
-x- -x- PĐ Toán
Vy (T)
-x-
Tiết 3 PĐ Anh
T. Tâm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
T. Tâm
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 PĐ Toán
Hiền
-x- -x- -x- PĐ Văn
Hoa (V)
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- PĐ Văn
Hoa (V)
-x-
Tiết 3 PĐ Anh
C. Vân
-x- TD
Anh
-x- -x- -x-
Tiết 4 PĐ Anh
C. Vân
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Nhung
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Nhung
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
Vỹ
PĐ Sinh
Thắm
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
Vỹ
PĐ Sinh
Thắm
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Hoa (S)
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Hoa (S)
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Việt
PĐ Lí
Quân
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Việt
PĐ Lí
Quân
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Thanh
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sinh
Thanh
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
T. Thảo
PĐ Lí
Trường
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
T. Thảo
PĐ Lí
Trường
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
TN4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
X.Thảo
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Lí
X.Thảo
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Diện
PĐ Sinh
Uyển
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Hoá
Diện
PĐ Sinh
Uyển
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ GDCD
Vi (S)
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Trúc
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
V. Trung
PĐ Địa
V. Trung
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Trúc
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
V. Trung
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ GDCD
Vi (S)
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Trúc
PĐ Sử
Trúc
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
V. Trung
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
T. Tuyết
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
PĐ GDCD
Vi (S)
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
T. Tuyết
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ GDCD
Trúc
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
T. Tuyết
PĐ Địa
T. Tuyết
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
P.Anh
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
XH5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
Viên
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- PĐ Địa
Viên
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Vi (S)
PĐ GDCD
P.Anh
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- PĐ Sử
Vi (S)
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh