Tên nhà trường: TRƯỜNG THPT THU XÀ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A.Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C6
PĐ Toán
--- --- --- C1
PĐ Toán
---
Tiết 2 C6
PĐ Toán
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- C8
TD
--- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- C9
TD
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B2
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 C7
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 4 C7
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C. Thuyên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- C7
PĐ Toán
---
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- B3
PĐ Toán
---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C. Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A3
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 2 A4
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 3 C9
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 4 C9
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Cần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C5
TD
C7
TD
--- --- ---
Tiết 2 --- --- --- ---
Tiết 3 --- C6
TD
--- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
D. Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B7
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 2 B8
Nghề
--- --- --- B4
PĐ Văn
---
Tiết 3 --- --- --- B8
PĐ Văn
---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Diện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B1
PĐ Hoá
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- TN4
PĐ Hoá
---
Tiết 4 --- --- --- --- TN4
PĐ Hoá
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Dung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C2
PĐ Văn
--- --- --- C3
PĐ Văn
---
Tiết 2 C2
PĐ Văn
--- --- --- C3
PĐ Văn
---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 A1
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Giang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A4
PĐ Lí
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
H. Trương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- --- --- --- B1
Nghề
---
Tiết 2 -x- --- --- --- ---
Tiết 3 -x- --- --- --- ---
Tiết 4 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 5 -x- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
H.Trâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- --- --- --- B5
PĐ Toán
---
Tiết 2 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 3 -x- --- --- --- B4
PĐ Toán
---
Tiết 4 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 5 -x- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hiên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hiền
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C9
PĐ Toán
--- --- --- B2
PĐ Toán
---
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 B1
PĐ Toán
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hoa (S)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- TN2
PĐ Sinh
Tiết 2 --- --- --- --- --- TN2
PĐ Sinh
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hoa (V)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- C9
PĐ Văn
---
Tiết 2 B1
PĐ Văn
--- --- --- C9
PĐ Văn
---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 B5
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hy
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A2
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 A4
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 4 B6
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hạnh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B3
PĐ Văn
--- --- --- A8
PĐ Văn
---
Tiết 2 A3
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- A7
PĐ Văn
---
Tiết 4 -x- --- --- --- -x- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hải
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C8
PĐ Văn
--- --- --- A5
PĐ Văn
---
Tiết 2 C8
PĐ Văn
--- --- --- C6
PĐ Văn
---
Tiết 3 C6
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Hằng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 3 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 4 -x- --- --- --- -x- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
L.Hương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- B4
PĐ Hoá
---
Tiết 2 --- --- --- --- B5
PĐ Hoá
---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Lai
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- B8
PĐ Toán
-x-
Tiết 2 --- --- --- --- B7
PĐ Toán
-x-
Tiết 3 --- --- --- --- B6
PĐ Toán
-x-
Tiết 4 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 5 --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Loan
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C5
PĐ Anh
--- --- --- C6
PĐ Anh
---
Tiết 2 C5
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 3 B1
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 4 C6
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Lâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 B2
Nghề
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
M. Tâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- A6
PĐ Lí
---
Tiết 2 --- --- --- --- A7
PĐ Lí
---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
M.Thành
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 --- -x- --- --- A5
PĐ Toán
---
Tiết 3 A3
PĐ Toán
-x- --- --- --- ---
Tiết 4 A4
PĐ Toán
-x- --- --- --- ---
Tiết 5 --- -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Minh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C3
PĐ Toán
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 C4
PĐ Toán
--- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
N. Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Nghĩa
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Nguyện
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C4
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 C1
PĐ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Nhung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- TN1
PĐ Hoá
Tiết 2 --- --- --- --- B8
PĐ Hoá
TN1
PĐ Hoá
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
P.Anh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- XH3
PĐ Sử
Tiết 2 --- --- --- --- --- XH4
PĐ Sử
Tiết 3 --- --- --- --- XH3
PĐ Sử
XH5
PĐ GDCD
Tiết 4 --- --- --- --- XH4
PĐ Sử
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Phương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A5
TD
B5
TD
B7
TD
--- A4
TD
---
Tiết 2 --- ---
Tiết 3 A6
TD
B6
TD
B8
TD
--- --- ---
Tiết 4 --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Q. Trâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- B6
PĐ Anh
---
Tiết 2 --- --- --- --- A6
PĐ Anh
---
Tiết 3 --- --- --- --- B5
PĐ Anh
---
Tiết 4 --- --- --- --- A5
PĐ Anh
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Quân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 B4
Nghề
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- TN2
PĐ Lí
Tiết 4 --- --- --- --- TN2
PĐ Lí
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C1
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 2 C1
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 3 C2
PĐ Anh
--- --- --- A8
PĐ Anh
---
Tiết 4 C2
PĐ Anh
--- --- --- A7
PĐ Anh
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Diễm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B8
PĐ Anh
--- --- --- C4
PĐ Anh
---
Tiết 2 --- --- --- --- C4
PĐ Anh
---
Tiết 3 C3
PĐ Anh
--- --- --- B2
PĐ Anh
---
Tiết 4 C3
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Linh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- A8
PĐ Lí
---
Tiết 3 --- --- --- --- A5
PĐ Lí
---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Thảo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- B7
PĐ Hoá
-x-
Tiết 2 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 3 --- --- --- --- TN3
PĐ Hoá
-x-
Tiết 4 --- --- --- --- TN3
PĐ Hoá
-x-
Tiết 5 --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Trương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 B3
Nghề
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Tuyết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- XH3
PĐ Địa
Tiết 3 --- --- --- --- XH4
PĐ Địa
XH4
PĐ Địa
Tiết 4 --- --- --- --- XH3
PĐ Địa
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Tâm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 C7
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 2 C7
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 3 C8
PĐ Anh
--- --- --- B7
PĐ Anh
---
Tiết 4 C8
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
T. Vân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B4
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- B3
PĐ Anh
---
Tiết 3 A1
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 4 A2
PĐ Anh
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thanh
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- TN3
PĐ Sinh
Tiết 2 --- --- --- --- --- TN3
PĐ Sinh
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thuỷ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 A1
PĐ Toán
--- --- --- -x- ---
Tiết 2 --- --- --- --- -x- ---
Tiết 3 --- --- --- --- -x- ---
Tiết 4 --- --- --- --- A8
PĐ Toán
---
Tiết 5 --- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thông
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- C5
PĐ Văn
---
Tiết 2 --- --- --- --- C5
PĐ Văn
---
Tiết 3 --- --- --- --- A6
PĐ Văn
---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thư
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thương
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- B1
TD
B3
TD
--- --- ---
Tiết 2 --- --- --- ---
Tiết 3 --- B2
TD
B4
TD
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Thắm
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B6
Nghề
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- TN1
PĐ Sinh
Tiết 4 --- --- --- --- --- TN1
PĐ Sinh
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tin
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tiến
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 A2
PĐ Lí
--- --- --- --- ---
Tiết 4 A3
PĐ Lí
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trang
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- B3
PĐ Hoá
---
Tiết 2 --- --- --- --- B2
PĐ Hoá
---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trúc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- XH4
PĐ GDCD
Tiết 2 --- --- --- --- --- XH1
PĐ Sử
Tiết 3 --- --- --- --- XH2
PĐ Sử
XH2
PĐ Sử
Tiết 4 --- --- --- --- XH1
PĐ Sử
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trường
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 B5
Nghề
--- --- --- --- -x-
Tiết 2 --- --- --- --- -x-
Tiết 3 --- --- --- -x- TN3
PĐ Lí
Tiết 4 --- --- --- --- -x- TN3
PĐ Lí
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Trọng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- C2
PĐ Toán
---
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 C5
PĐ Toán
--- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tân
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- C1
TD
C3
TD
--- --- ---
Tiết 2 --- --- --- ---
Tiết 3 --- C2
TD
C4
TD
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Tốn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Uyển
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 B7
Nghề
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- TN4
PĐ Sinh
Tiết 4 --- --- --- --- TN4
PĐ Sinh
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
V. Thuyên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- A1
TD
A3
TD
--- --- ---
Tiết 2 --- --- --- ---
Tiết 3 A8
TD
A2
TD
A7
TD
--- --- ---
Tiết 4 --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
V. Trung
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- XH2
PĐ Địa
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- XH1
PĐ Địa
XH1
PĐ Địa
Tiết 4 --- --- --- --- XH2
PĐ Địa
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Vi (S)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- XH1
PĐ GDCD
Tiết 2 --- --- --- --- --- XH2
PĐ GDCD
Tiết 3 --- --- --- --- XH5
PĐ Sử
XH3
PĐ GDCD
Tiết 4 --- --- --- --- XH5
PĐ Sử
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Viên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- XH5
PĐ Địa
Tiết 2 --- --- --- --- --- XH5
PĐ Địa
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Việt
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 2 --- --- --- --- B6
PĐ Hoá
-x-
Tiết 3 --- --- --- --- TN2
PĐ Hoá
-x-
Tiết 4 --- --- --- --- TN2
PĐ Hoá
-x-
Tiết 5 --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Vy (T)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- C8
PĐ Toán
---
Tiết 2 --- --- --- --- C8
PĐ Toán
---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- A6
PĐ Toán
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Văn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- A7
PĐ Toán
---
Tiết 2 A2
PĐ Toán
--- --- --- --- ---
Tiết 3 -x- --- --- --- -x- ---
Tiết 4 -x- --- --- --- -x- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Vỹ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 2 --- --- --- --- --- -x-
Tiết 3 --- --- --- --- TN1
PĐ Lí
-x-
Tiết 4 --- --- --- --- TN1
PĐ Lí
-x-
Tiết 5 --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
X.Thảo
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- TN4
PĐ Lí
Tiết 2 --- --- --- --- --- TN4
PĐ Lí
Tiết 3 --- --- --- --- -x- -x-
Tiết 4 --- --- --- --- -x- -x-
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Yến
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 A1
PĐ Lí
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
Đồng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 06/02/2018 22:58

Trở lên trên đỉnh